Poronienie

Jedną z dwu najczęstszych przyczyn śmierci matki w Anglii i Walii jest poronienie: druga to zawał płuca. Aktualne liczby zgonów za lata 1956-60 i 1961-63 wynoszą odpowied- nio 135 i 139, ale są uważane za zbyt niskie. Średnio rocznie przyjmuje się 50. Z tej liczby HMSO fleports on Contidential Enąuiries into Materna! Deaths in England and Wales (według Raportu z Poufnych Badań Przyczyn Śmierci Matek w Anglii i Walii) 60°/o poronień powodujących zgon to poronienia kryminalne, a sprawcami przynajmniej połowy z nich były same matki. Niemniej, przyjmując liczbę poronień kryminalnych na 100 000 rocznie oznacza to zaledwie 3 zgony matek na 10 000 nielegalnych poronień.

Śmierć bywa również następstwem legalnego poronienia. W ciągu 3 lat 1961-63 było 5 takich zgonów, ale liczba ta nie ma wielkiej wartości, jeśli nie jest porównana z liczbą legalnych poronień. Stwierdza się nieraz, że dla matki jest statystycznie bezpieczniej mieć legalne poronienie niż dziecko. Może to i prawda, ale dla matki statystycznie bezpieczniej jest mieć dziecko niż nielegalne poronienie, niezależnie czy dokonuje tego sama, czy robi to ktoś inny. (Dane z innych krajów nie potwierdzają całkowicie tego uogólnienia. Biitish Medical Journal przedstawił w r. 1966 doniesienie ze Skandynawii, gdzie śmiertelność w następstwie legalnych poronień wynosiła od 0,35 do 0,9 na 1 000, przy czym poważnych, ale nie kończących się zgonem komplikacji było przynajmniej 30 na 1 000 poronień).

Leave a Reply