Religijne poglądy na temat środków antykoncepcyjnych

Postawa Kościoła katolickiego aprobująca wyłącznie stosowanie bezpiecznego okresu jako metody antykoncepcyjnej datuje się od r. 1931. Encyklika o Małżeństwie Piusa XI z 1930 r. stwierdza, że przeszkadzanie siłom natury w stworzeniu życia jest sprzeczne z prawem boskim. W następnym ro ku w nowej encyklice dodano, że małżonkowie nie działają wbrew naturze, jeśli „korzystają ze swych praw.., nawet gdy ze wzglądu na okoliczności czasu nie może powstać nowe życie..,” Komisja doradcza w sprawie małżeństwa katolickiego podaje dość zagmatwane wyjaśnienie tych okoliczności: „Pierwszy dzień płodny można znaleźć odejmując 19 od liczby dni w najkrótszym spostrzeżonym okresie, a ostatni dzień płodny można znaleźć odejmując 10 dni od najdłuższego cyklu zanotowanego przez kobietą. Ta formuła podaje co najmniej 10 możliwych płodnych dni w środku okresu menstruacyjnego. Im większa różnica pomiędzy najdłuższym i najkrótszym cyklem, tym większa liczba możliwych dni płodnych”. Z tą metodą związane są dwie główne trudności, wiele kobiet (co czwarta) wykazuje duże wahania w długości cyklu, a po urodzeniu dziecka pierwsze cykle są z reguły nieregularne,

Inne reJigie reprezentują inne poglądy. Żydzi zwykle zabraniają stosowania środków zapobiegawczych u mężczyzn. Krańcowa ortodoksyjność zakazuje całkowicie środków antykoncepcyjnych, z wyjątkiem abstynencji, krańcowa nieor- todoksyjność zezwala na wszystkie. Mahometanie, na podstawie fatwy wydanej przez Wielkiego Muftiego w r. 1937, mają prawo używać każdego sposobu zapobiegawczego za obopólną zgodą. Według Jawaharlala Nehru w Indii nie ma zorganizowanej większej grupy przeciwnej planowaniu rodziny. Hinduizm ortodoksyjny wymaga wstrzymywania się w niektóre dni. Kościół anglikański byl przeciwny kontroli urodzeń w trudnym dla tego ruchu okresie i był popierany przez Sunday Express za pomocą argumentów, jak np. „John Wesley’ był osiemnastym dzieckiem. Zastosowanie kontroli urodzeń pozbawiłoby świat Wesleya”. Wielu innych o podobnych poglądach zestawiało długie listy sławnych ludzi, będących którymś z kolei dzieckiem, a których urodzeniu zapobiegłoby planowanie rodziny,

Leave a Reply