Wnioski naukowe na temat grup rasowych

Na temat ras UNESCO wydała dwa obszerne i poważne oświadczenia, oba opracowane przez międzynarodowe komitety naukowców, każde z nich obejmujące około 1 500 słów. Poniższe cytuję z drugiego, opublikowanego we wrześniu 1962 r. Pomiędzy 14 autorami znaleźli się J. B. S. Haldane, Theodosius Dobzhansky, Sir Solly Zuckerman, Sir Julian Huxley, prof. Harry Schapiro i prof. Ashley Montagu.

– 1. Naukowcy są na ogół w zgodzie, że wszyscy żyjący współcześnie ludzie należą do jednego gatunku Homo sapiens i wywodzą się ze wspólnego pnia…

– 2. Niektóre różnice fizyczne pomiędzy grupami ludzkimi zależne są od dziedzicznej konstytucji, a inne od różnic między środowiskami, w których są wychowywane. U większości widoczny jest wpływ obu tych czynników…

– 3. Grupy narodowe, religijne, geograficzne, językowe czy kulturowe nie muszą pokrywać się z rasowymi, a cechy kulturowe takich grup nie posiadają wyraźnego związku z cechami rasowymi… Używanie określenia „rasa” w odniesieniu do takich grup może być poważnym, choć często popełnianym błędem.

– 4. Rasy ludzkie były i mogą być klasyfikowane przez różnych antropologów na różne sposoby. Większość naukowców zgadza się na podział prawie całej żyjącej ludzkości na co najmniej 3 duże grupy… Jak dalece tylko można było je zanalizować, różnice w strukturze psychicznej pomiędzy grupami nie dają dowodów na popularne wyobrażenia o jakiejś ogólnej wyższości lub niższości, które to określenia są czasami używane w odniesieniu do tych grup…

– 5. Większość antropologów nie włącza cech umysłowych do swych klasyfikacji ras ludzkich… Często wydaje się, że grupę narodową można scharakteryzować szczególnymi cechami psychicznymi, a powierzchowny pogląd mógłby przypisać je rasie: z naukowego punktu widzenia zdajemy sobie jednak sprawę, że każda wspólna cecha psychiczna jest zapewne bardziej zależna od wspólnego tła historycznego i społecznego i występowanie takich cech może zaciemnić fakt, że w obrębie różnych populacji składających się z wielu typów ludzkich znajdujemy zwykle ten sam zasób temperamentu i inteligencji.

– 6. Dostępny nam obecnie materiał naukowy nie uzasadnia poglądu, że wrodzone różnice genetyczne stanowią istotny czynnik powodujący różnice pomiędzy kulturami i osiągnięciami kulturalnymi różnych narodów lub grup..,

– 7. Nie ma dowodów na istnienie tzw. „czystych ras”… Nie ma biologicznego uzasadnienia dla zakazu małżeństw mieszanych ludzi różnych ras.

– 8. Chcemy podkreślić, że równość w możliwościach życiowych i równość wobec prawa, jako zasady etyczne, w żaden sposób nie zależą od tego, że ludzie są w równy sposób wyposażeni przez przodków.

– 9. Uważamy za celowe stwierdzić formalnie fakty obecnie naukowo udowodnione, a dotyczące różnic pomiędzy osobnikami i grupami ludzkimi:

– a. W sprawie ras podstawą klasyfikacji są jedynie cechy fizyczne.

– b. Nie ma podstaw dla przekonania, że grupy ludzkie różnią się między sobą w swych wrodzonych możliwościach rozwoju intelektualnego i uczuciowego.

– c. Niektóre różnice biologiczne między ludźmi w obrębie jednej rasy mogą być bardzo duże, a nawet większe niż podobne różnice biologiczne pomiędzy rasami.

– d. Znane są ogromne zmiany społeczne, które nie były w żaden sposób związane ze zmianami w typie rasowym…

– e. Nie ma dowodów, że mieszanie się ras prowadzi do skutków niekorzystnych z punktu widzenia biologicznego. Społeczne skutki mieszania ras, dobre czy złe, są zwykle rezultatem oddziaływania czynników społecznych.

Leave a Reply